Sepetinizde ürün bulunmamaktadır.
 

                                                ÇAĞRI MERKEZİ WEB AYDINLATMA METNİ

 

Veri Sorumlusu, Kişisel Veri Kategorileri ve Toplanma Yöntemleri

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) uyarınca; kimlik bilgisi, iletişim bilgisi, işitsel kayıt bilgileri, işlem güvenliği bilgisi ve müşteri işlem bilgisi şeklindeki kişisel verileriniz tarafınızdan; elektronik ortamda sözlü veri aktarım yolu ile otomatik yollarla veri sorumlusu Finport Tarım ve Gıda Ürünleri San. Ve Tic. A.Ş. (“Şirket”)  tarafımızca, detayları aşağıda açıklanan kapsamda işlenmektedir.

 

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebebi

Tarafımızca toplanan kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlara ve hukuki sebeplere bağlı olarak işlenmektedir.

Veri İşleme Amacı

Veri Kategorisi

Hukuki Sebep

İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Kimlik, İletişim, Müşteri İşlem

6698 sayılı KVKK m.5/2-c

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması

 

6698 sayılı KVKK m.5/2-f

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

 

Arayan Kişiye Doğru Hitap Edilmesi

Kimlik

Doğabilecek Uyuşmazlıklarda Delil Olarak Kullanılması

İşitsel Kayıt Bilgileri, Müşteri İşlem

Talep ve Şikâyetlerin Karşılanması

Kimlik, İletişim, İşitsel Kayıt Bilgileri, Müşteri İşlem

Aramanın teyidi ve sayısının istatiksel amaçla tutulması

İletişim, İşitsel Kayıt Bilgileri, Müşteri İşlem

Bilgi danışma hizmetinin temin süreçlerinin yürütülmesi

Kimlik, İletişim, İşitsel Kayıt Bilgileri, Müşteri İşlem

Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi

 

Kimlik, İletişim, İşitsel Kayıt Bilgileri, Müşteri İşlem, İşlem Güvenliği

Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi

İşlem Güvenliği

6698 sayılı KVKK m.5/2-ç

Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması

Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

Kimlik, İletişim, İşitsel Kayıt Bilgileri, Müşteri İşlem, İşlem Güvenliği

 

Kişisel Verilerin Aktarımı

Kişisel verileriniz aşağıdaki şartlar dâhilinde üçüncü kişilere aktarılabilmektedir;

Aktarımın Hukuki Sebebi

Aktarımın Amacı

Aktarım Yapılan Taraf

6698 sayılı KVKK m.8/2-a

Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması

 

Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi

 

 

Yetkili Kamu ve Özel Kuruluş

 

Başvuru Usul ve Esasları

İlgili kişi olarak, 6698 Sayılı KVKK’nın 11. maddesinde yer alan haklarınıza taleplerinizi www.portakalbahcem.com  web sayfamızdan temin edebileceğiniz Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Başvuru Formu’nu doldurarak veya Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ ile öngörülen asgari koşulları sağlayan başvurunuz ile aşağıdaki yöntemlerle tarafımıza iletebilirsiniz. Yapacağınız başvuruyu Şirket olarak, talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandıracağız. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Şirket tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

 

Başvuru Yolu

Başvuru Adresi

KEP ile ileteceğiniz elektronik ileti

[email protected]

Sistemimizde kayıtlı e-posta adresinizle veya güvenli elektronik imzalı, mobil imzalı olarak ileteceğiniz ileti

[email protected]

Yazılı olarak şahsen veya noter kanalı ile ileteceğiniz başvuru

Yeni Mahalle 501. Sokak

No: 11 Finike/Antalya